Khách Hàng Phạm Dịu

  • Hẹp 2 hàm trên , dưới vung răng cối nhỏ.
  • Chen chúc nhóm răng cửa dưới nhiều.
  • Niềng răng mắc cài sứ.

Video