Nguyễn Xuân Bích

Chụp R11,R12, Cầu R21-R22

Video