Nguyễn Thị Thu Huyền

Làm 17R (R14-R24, R34-R44, chụp R47)

Video