Nguyễn Thị Bạch Hường

R45 sứ Lava, R15 Ceramill

Video