Nguyễn Đức Định

Cầu R31-R33, R24-R26, Chụp R12

Video