Nguyễn Bá Đức Ngôn

Cầu R11-R13, chụp R21,R22,R23

Video