Chu Thị Tuyết

Phục hình cầu cung 1, Cầu R23-R25

Video