Bùi Tuấn Ngọc

Cầu R15-R24 ( Sứ Titan), Chụp R27 ( sứ ceramill )

Video