Khách Hàng Ngọc Oanh

  • Hẹp hàm 2 bên.
  • Chen chúc răng cửa.
  • Cắn chéo răng cửa dưới.
  • Gắn mắc cài kim loại.

Video