Phạm Thúy Hằng

CR11-21, CR 12-14,
CR22-23, chụp R24

Video