Nguyễn Khúc Tuấn

Cầu R15-R16, Chụp R26, R37

Video