Quách Văn Trưởng

Làm 16R (R14-R24, R34-R44)

Video