Nguyễn Tường Minh

Cầu R14-R15, R24-R25; Chụp R35

Video