Nguyễn Mai Cầm Thi

Chụp R22 sứ Emax, R36 Ceramill

Video